Podatek VAT

Wprowadzenie mechanizmu split payment.

Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzono zmianę dotyczącą określenia zasad mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy- rachunek VAT. Mechanizm znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B i pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem art. 7 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem 25 stycznia 2018 r.

Bardziej przyjaznym językiem możemy powiedzieć że split payment polega na tym, że płatność za towary lub usługi jest dzielona na dwie kwoty: kwotę netto (np. 10000 zł) oraz kwotę pokrywającą podatek VAT (23 proc., a więc 2300 zł). Podziału płatności automatycznie dokona bank.

Pieniądze na pokrycie kwoty netto trafią na konto firmowe dostawcy, natomiast środki na pokrycie podatku popłyną na jego specjalny rachunek VAT, który znajdzie się pod nadzorem urzędu skarbowego. Taki specjalny rachunek VAT od 1 lipca 2018 r. mają wszyscy podatnicy VAT, prowadzący działalność gospodarczą i posiadający konto firmowe. Został on mu założony automatycznie, bez konieczności składania wniosków.


Należy zwrócić uwagę, że rozdzielenie płatności nastąpi poprzez użycie specjalnego komunikatu przelewu, udostępnionego przez bank.
W tym komunikacie przedsiębiorca (nabywca towaru lub usługi) musi wskazać:
 • kwotę podatku VAT (lub część),
 • kwotę sprzedaży brutto (lub część),
 • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
 • NIP dostawcy.
Nabywca nie musi znać numeru specjalnego rachunku VAT dostawcy - na przelewie, tak jak dotychczas, będzie wpisywał numer jego zwykłego konta firmowego.

Kogo dotyczy split payment?
Podzielona płatność dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce, niezależnie od tego, czy mówimy o mikroprzedsiębiorcy, czy dużej korporacji. Ale z podzielonej płatności nie korzystają;
 • konsumenci (nieprowadzący działalności gospodarczej),
 • przedsiębiorcy, którzy otrzymali fakturę bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT),
 • przedsiębiorcy funkcjonujących w branżach objętych mechanizmem odwróconej płatności VAT (np. branża budowlana lub tzw. branże wrażliwe np. paliwa, papierosy, alkohol, elektronika, stal, metale kolorowe).

Jak korzystać ze specjalnego rachunku VAT?
Ministerstwo Finansów uważa że zarówno sam rachunek VAT, jak i środki na nim zgromadzone cały czas należą do przedsiębiorcy, a urzędy skarbowe jedynie mają sprawować nadzór nad ich uwolnieniem. Ale w praktyce pieniędzmi nie można swobodnie dysponować.  Rachunek VAT jest wykorzystany wyłącznie do rozliczania się z urzędem skarbowym. Uznanie kwoty VAT na wyodrębnionym rachunku sprzedawcy nie jest równoznaczne z zapłatą podatku do urzędu skarbowego. W przypadku zapłaty VAT środki zgromadzone na tym rachunku muszą być przez podatnika przesłane na rachunek urzędu skarbowego

Istnieją dwie możliwości skorzystania z rachunku przy płaceniu:
 • za usługi lub towary, gdzie kwotę podatku VAT można opłacić ze środków na własnym rachunku VAT, przelewając je na rachunek VAT kontrahenta,
 • swoich zobowiązań podatkowych z tytułu VAT do urzędu skarbowego, niezależnie od tego, czy podatnik korzysta z MPP, czy nie.

Ponadto na rachunek VAT będzie można otrzymywać zwroty różnicy podatku (tj. nadwyżki podatku) w przyspieszonym terminie (maksymalnie 25 dni).

Czy warto korzystać ze split payment- zachęty?
Ministerstwo Finansów przekonuje, że korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności jest opłacalne dla przedsiębiorców,
przede wszystkim z poniższych powodów:
 • Jeżeli powstaną wątpliwość co do okoliczności przeprowadzonej transakcji nabycia towaru, istnieje większe prawdopodobieństwo, że organy podatkowe zaakceptują prawo przedsiębiorcy do obniżenia naliczonego podatku, jeżeli podatnik korzystał z podzielonej płatności
 • korzystając z tego mechanizmu przy płatnościach za tzw. towary wrażliwe (m.in. wyroby stalowe, paliwa, oleje roślinne , dyski twarde), podatnik nie będzie odpowiadać solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe jednak nie zwalnia to podatników z obowiązku weryfikacji kontrahentów. Nabywca nie skorzysta bowiem z ochrony przed solidarną odpowiedzialnością czy podwyższonymi odsetkami, jeśli wiedział, że faktura zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności została wystawiona przez podmiot nieistniejący, stwierdza czynności, które nie zostały dokonane, podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością lub potwierdza czynności nieważne.
 • nie stosuje się podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości powstałej w wyniku złożenia deklaracji VAT, w której podatnik wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95 proc. wynika z faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Przepis ten nie stosuje się do zaległości podatkowej w VAT, która przekracza dwukrotność kwoty podatku naliczonego wykazanej w złożonej deklaracji podatkowej
 • Jeśli podatnik zdecyduje się na zwrot VAT na wydzielony rachunek VAT, to nastąpi on w przyspieszonym terminie (25 dni licząc od dnia złożenia deklaracji wraz z wnioskiem).powrót
Kontakt


Skontaktuj się z nami:

Biuro Rachunkowe Agnieszka Miśkiewicz
ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań
Biurowiec SIGMA, I piętro

mailowo na adres: biuro@br-miskiewicz.pl
telefonicznie: +48 509 099 518
lub za pomocą formularza

NIP: 6171389396
REGON: 250847754


Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, mają pytania do usług lub chcą otrzymać wycenę, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Podane poniżej dane posłużą nam wyłącznie do udzielenia Państwu informacji zwrotnej.